افزایش فروش در اینستاگرام!

آیا تبلیغات در اینستاگرام موجب افزایش فروش می شود؟ گفتنی است که تبلیغ در اینستاگرام را می توان به عنوان یک ابزار برای جذب مخاطبین تلقی کرد. به عبارتی این ابزار، امکان دسترسی مخاطبین به کسب و کار ها و دسترسی کسب و کار ها به مخاطبین می شود. شایان ذکر است که تبلیغ در…